podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov; ďalej len GDPR.

 1. Prevádzkovateľ: BKB-Agro,s.r.o. ,920 56 Dvorníky 64.

tel.: 0918 455 119 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Kontakt na zodpovednú osobu: 0918 455 119
 1. Účely spracúvania osobných údajov:
  1 Vyrozumenie zákazníka o vybavení zákazky alebo o dostupnosti tovaru, doručenie tovaru alebo predmetu zákazky zákazníkovi; na právnom základe zmluvného alebo predzmluvného vzťahu. Údaje niektorých zákazníkov sa môžu následne spracúvať v databáze zákazníkov (viď bod 3.5.).
  3.2 Objednávanie tovaru a materiálu u dodávateľa a procesy s tým súvisiace; na právnom základe zmluvného vzťahu.
  3.3 Komunikácia so zástupcom odberateľa pre realizáciu predaja alebo zákazky; na právnom základe zmluvného alebo predzmluvného vzťahu
  3.4 Komunikácia s dodávateľom resp. so zástupcom dodávateľa pre objednanie alebo realizáciu zákazky (služba, tovar); na právnom základe zmluvného alebo predzmluvného vzťahu a oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je zabezpečenie dostupnosti obchodných, technických alebo iných úkonov, ktoré dodávateľ poskytuje ako predmet svojho podnikania.
  3.5 Databáza zákazníkov a odberateľov s kontaktnými údajmi; na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidencia a poskytnutie komfortu pre zákazníka pri vybavovaní obchodných náležitostí.
  3.6 Databáza uchádzačov o zamestnanie; na právnom základe predzmluvného vzťahu, príp. vyjadreného súhlasu dotknutej osoby.
  3.7 Ochrana majetku, ochrana know-how, právna ochrana, ochrana života a zdravia prostredníctvom kamerového systému, na právnom základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorými sú:
 • chrániť majetok prevádzkovateľa pred krádežou, poškodením alebo zneužitím
 • chrániť majetok, život a zdravie zamestnancov, zákazníkov, i ostatných osôb pôsobiacich alebo vyskytujúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa
 • chrániť know-how prevádzkovateľa pred zneužitím alebo krádežou
 • chrániť prevádzkovateľa pred dôsledkami neoprávneného pôsobenia iných osôb
 • chrániť zákonné nároky zákazníkov i ostatných osôb pôsobiacich alebo vyskytujúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa

Súvisiace účely spracúvania osobných údajov kamerovým systémom:

 • vyhodnotenie kolíznych alebo kritických udalostí
 • poskytnutie záznamov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky opierajúcej sa o zákon
 • predloženie záznamov v súdnych sporoch, v správnych či iných úradných konaniach
 • použitie záznamov pri uplatňovaní a ochrane majetkových a iných práv v iných ako súdnych alebo správnych konaniach (napr. dokumentácia poistných udalostí)
 1. Príjemcovia osobných údajov:
 • Ad 3.1. až 3.4.: pre účely plnenia zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím stranám, jednej alebo viacerým z nasledujúcich :dodávateľ, prepravná služba, kuriérska služba, dodávateľ, odberateľ
 • 5., 3.6: osobné údaje sa tretím stranám neposkytujú
 • Ad 3.7: osobné údaje sa za normálnych okolností tretím stranám neposkytujú; môžu sa poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní alebo iným oprávneným štátnym orgánom, poisťovni a pod., a to výlučne v kolíznych alebo mimoriadnych prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu
 1. Doba uchovávania osobných údajov:
 • Ad 3.1., 3.2., 3.3.: Kontaktné údaje sa uchovávajú do uzavretia zmluvného prípadu, max. 1 rok. Údaje uvedené v obchodnej dokumentácii sa uchovávajú v zmysle platnej legislatívy (objednávka 5 rokov, dodací list 10 rokov, faktúra 10 rokov).
 • Ad 3.4: Kontaktné údaje sa uchovávajú minimálne do uzavretia obchodného prípadu, alebo po dobu možnosti uplatnenia záruky či následného servisu, alebo po dobu poskytovania služby. Údaje uvedené v obchodnej dokumentácii sa uchovávajú v zmysle platnej legislatívy (objednávka 5 rokov, dodací list 10 rokov, faktúra 10 rokov). Pre účely oprávneného záujmu sa kontaktné údaje môžu uchovávať po dobu, počas ktorej je možné predpokladať budúci zmluvný vzťah.
 • Ad 3.5.: Kontaktné údaje sa uchovávajú 10 rokov od posledného obchodného vzťahu.
 • Ad 3.6.: Do úplného uzavretia výberu na konkrétnu pracovnú pozíciu, max. 1 rok od uzavretia. V prípade že uchádzač udelil výslovný súhlas so spracúvaním, jeho osobné údaje sa uchovávajú najviac po dobu udeleného súhlasu, prípadne do jeho odvolania.
 • Ad 3.7: Záznam z kamerového systému sa uchováva 72 hodín. Táto doba sa môže predĺžiť v jednotlivých a odôvodnených prípadoch (kolízne situácie, mimoriadne udalosti, protiprávne konanie) na čas nevyhnutný pre vyšetrenie udalosti alebo na dobu určenú inými právnymi predpismi.

Pozn.: Doba uchovávania v rokoch sa počíta od roku nasledujúceho po roku udalosti.

 1. V zmysle s GDPR má dotknutá osoba právo:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom jej sa týkajúcim
 • na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov
 • namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov *
 • na prenosnosť jej osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (len v prípade, že spracúvanie je založené na základe jej súhlasu), bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade podozrenia, že prevádzkovateľ porušil zásady ochrany osobných údajov

* Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Pri uplatňovaní uvedených práv nesmú byť dotknuté ostatné ustanovenia GDPR, ani iné záväzné predpisy, ani práva a slobody iných osôb.

 1. - Poskytovanie osobných údajov v prípadoch 3.1., 3.2., 3.3., 3,5. je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, ktorou je obchodný vzťah (nákup – predaj). V prípade neposkytnutia potrebných údajov prevádzkovateľ nemôže splniť svoj zmluvný záväzok v požadovanom rozsahu alebo v požadovanej kvalite, prípadne nemôže vôbec naplniť predmet zmluvného vzťahu.

- Poskytovanie osobných údajov v prípade 3.4. je požiadavkou, ktorá môže byť potrebná na uzavretie a realizáciu zmluvy, ktorou je obchodný vzťah (nákup – predaj, služba) z pozície odberateľa. V prípade neposkytnutia potrebných údajov prevádzkovateľ nemusí zabezpečiť v potrebnom rozsahu náležitosti realizácie predmetu zmluvy, prípadne nemôže vôbec vstúpiť do zamýšľaného zmluvného vzťahu.

- Poskytovanie osobných údajov v prípade 3.6. je požiadavkou, ktorá je potrebná na možné uzavretie zmluvy, ktorou je zamestnanecký vzťah. V prípade neposkytnutia potrebných údajov prevádzkovateľ nemôže posúdiť objektívne parametre uchádzača o zamestnanie. Takýto uchádzač nebude zaradený do databázy a jeho údaje budú hneď skartované, resp. vymazané.

- Poskytovanie osobných údajov v prípade 3.7. nie je zmluvnou požiadavkou; je požiadavkou, ktorá chráni prevádzkovateľa, jeho zamestnancov, i ostatné osoby vstupujúce do jeho priestorov pred protizákonným konaním iných osôb. V prípade, že dotknutá osoba vylučuje poskytnutie svojich osobných údajov, nemôže byť naplnený jej záujem, pre ktorý hodlá vstúpiť do priestorov prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 1. Pokyny pre uchádzačov o zamestnanie:

Ak nám chcete doručiť Váš životopis (osobne, poštou, elektronicky), jeho súčasťou musí byť dôvod, pre ktorý nám ho posielate, teda úmysel uchádzať sa o zamestnanie. Inak nie je naplnený zákonný dôvod pre spracúvanie Vašich osobných údajov a Váš životopis musíme v súlade s GDPR okamžite vymazať resp. skartovať.

Dôvod môžete deklarovať formou samostatnej žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo, v prípade elektronickej komunikácie stačí v texte správy so životopisom deklarovať záujem o zamestnanie. K tomu:

 1. Ak nám posielate svoj životopis ako reakciu na našu náborovú kampaň (náš inzerát o pracovnej ponuke, výzva z ÚPSVaR a pod.) , uveďte do žiadosti, alebo do textu správy, na ktorú pracovnú pozíciu sa hlásite, resp. že reagujete na náš inzerát o pracovnej ponuke a pod.
 2. Ak sa uchádzate o zamestnanie mimo našej náborovej kampane, teda z vlastnej iniciatívy, vtedy do žiadosti o zamestnanie alebo do textu správy uveďte svoje vyhlásenie, že súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie, prípadne na akú dobu tento súhlas dávate.
 3. Ak nám posielate svoj životopis ako reakciu na našu náborovú kampaň (viď bod A), ale máte záujem, aby sme aj v prípade neúspešného výberu mali k dispozícii Váš životopis i naďalej (aby sme Vás mohli osloviť, keby sa nám uvoľnilo iné, pre Vás vhodné pracovné miesto), uveďte do žiadosti resp. do textu správy svoje vyhlásenie, že súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov v databáze uchádzačov a na akú dobu tento súhlas dávate (viď bod B).

Pokiaľ Vaša žiadosť neobsahuje uvedené informácie, nemáme zákonné oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje a takýto životopis opäť musí byť v súlade s GDPR skartovaný resp. vymazaný.

Zaciatok